linkedin phone 020-6248895

aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Korte omschrijving

De AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 1.250.000 of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.

Verdere specificatie

De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten (op z.g. MAS-voorwaarden). Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Doelgroep

Alle beroepsbeoefenaren/ondernemers en ondernemingen in Nederland.

Premie

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

Bijzonderheden

De meeste AVB's dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht treedt (denk aan beroepsziekten als asbestuose, RSI en dergelijke). In 1996 is de AVB'96 geïntroduceerd, waarbij in principe alleen de tijdens de verzekeringsduur geclaimde schade is gedekt; dus ongeacht het moment waarop de schade is ontstaan. De AVB'96-voorwaarden zullen met grote waarschijnlijkheid op korte termijn voor alle AVB's gaan gelden.

Uitsluiting

Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking voor zuivere vermogenschade (adviesfouten). Hiervoor dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Wilt u meer weten over Aansprakelijkheidsverzekering?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Aansprakelijkheidsverzekering.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895