linkedin phone 020-6248895

Dienstenwijzers

Dienstverleningsdocumenten Kuijpers & Lievaart

Wij hechten er veel waarde aan u volledig en transparant te adviseren.

In onderstaande documenten staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken. Let op! In deze documenten beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met ons over onze specifieke dienstverlening.

Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet Financiële Toezicht van toepassing. Een van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.

Feitelijke gegevens van ons kantoor

Kuijpers & Lievaart Advies B.V.
Kuijpers & Lievaart Risk Management B.V.

Herengracht 142
1015 BW Amsterdam

Postbus 11589
1001 GN Amsterdam

Telefoon: 020-6248895
Fax: 020-4214054
Email: info@kenl.nl
Website: www.kenl.nl

Inschrijving AFM/WFT register 12008274
Inschrijving Handelsregister 34132317 & 30160536

Wat wij voor u kunnen doen

a. wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van door u gewenste financiële producten;
b. wij controleren bij een verzekering de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
c. tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven over de door u via onze bemiddeling afgesloten financiële producten;
d. mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies

Nederland telt meer dan 400 financiële instellingen. Op basis van onze vakkennis hebben wij hieruit een selectie gemaakt. Bij deze maatschappijen kijken wij welk product goed past bij uw specifieke wensen.

Adviesvrijheid

Voor u is het belangrijk te weten dat wij met geen enkele financiële instelling contractuele verplichting hebben om specifiek de producten van die instelling in ons advies te betrekken.

Aandelenbelang

Voor u is het eveneens van belang om te weten dat er geen enkele financiële instelling is die enig deel van de aandelen van onze kantoor beschikt.

Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van de financiële instelling waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Deze beloning krijgen wij echter niet voor levensverzekeringen, pensioen en inkomensverzekeringen. Voor deze producten rekenen wij u een uurtarief voor onze dienstverlening. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Wat verwachten wij van u?

  1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
  2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
  3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert.

Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten?

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel.: 070-3338999, website: www.kifid.nl.

U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.

Wilt u meer weten over Dienstverleningsdocumenten Kuijpers & Lievaart?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Dienstverleningsdocumenten Kuijpers & Lievaart.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895