linkedin phone 020-6248895

Disclaimer

Disclaimer Kuijpers & Lievaart Financial Services

Deze website is opgezet als informatieve internesite en heeft niet als primaire doel het afsluiten van verzekeringen. In geval dat u via deze website op een onderliggende site van Kuijpers & Lievaart Financial Services wel de mogelijkheid heeft om verplichtingen met Kuijpers & Lievaart Financial Services aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekering. Wij adviseren niet bij het sluiten van een overeenkomst via het Internet.

Functioneren website

Kuijpers & Lievaart Financial Services stelt alles in het werk om deze site goed te laten functioneren en permanent voor u toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Kuijpers & Lievaart Financial Services vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op de website

Kuijpers & Lievaart Financial Services stelt deze internetsite met zorg samen en streeft er naar dat alle informatie op de site volledig en juist is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Kuijpers & Lievaart Financial Services de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als rentetarieven, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact met ons op te nemen om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te controleren.
De informatie op deze internetsite, waaronder rentetarieven, rendementen en de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties zijn  van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact met ons op te nemen.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Kuijpers & Lievaart Financial Services niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Kuijpers & Lievaart Financial Services en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Kuijpers & Lievaart Financial Services in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merkt- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade de berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Kuijpers & Lievaart Financial Services. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Kuijpers & Lievaart Financial Services en/of haar leveranciers, behoudt Kuijpers & Lievaart Financial Services zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Nieuwsberichten

De nieuwsberichten dienen ter informatie en hebben niet als primair doel het afsluiten van verzekeringen. In geval dat u via dit bericht op een onderliggende site van Kuijpers & Lievaart Financial Services wel de mogelijkheid heeft om verplichtingen met Kuijpers & Lievaart Financial Services aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de  polisvoorwaarden van het desbetreffende product. Voor overige zaken is de disclaimer op de website onverkort van toepassing.

Verwijzingen hyperlinks

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuijpers & Lievaart Financial Services, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is toegestaan om de hyperlink www.kenl.nl (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Kuijpers & Lievaart Financial Services, waarbij de website binnen de kaders van Kuijpers & Lievaart Financial Services verschijnt) aan te brengen. In geval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt Kuijpers & Lievaart Financial Services zicht het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruikt voortvloeiende schade op u te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Wilt u meer weten over Disclaimer Kuijpers & Lievaart Financial Services?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Disclaimer Kuijpers & Lievaart Financial Services.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895