linkedin phone 020-6248895

Het basiscontract

Het basiscontract

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Het basiscontract is onderdeel van de vernieuwde Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is. Voor huidige contracten geldt een overgangsperiode. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om zich door kerndeskundigen te laten bijstaan bij het uitvoeren van vijf taken op het gebied van preventie en bescherming. De vier kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige.

De werkgever moet zich laten bijstaan bij de uitvoering van de volgende vijf taken:

 1. Ziekteverzuimbegeleiding: hierbij gaat het om deskundige begeleiding bij re-integratie in geval van verzuim door ziekte of gebrek.
 2. Toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
 3. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken.
 4. Aanstellingskeuring: wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag een werknemer alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen laten keuren. De regels hiervoor komen uit de Wet op de Medische Keuringen.
 5. Toegang tot de bedrijfsarts: de werkgever zorgt ervoor dat werknemers toegang hebben tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een open spreekuur).

Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, worden daarover werkafspraken vastgelegd in het basiscontract. In het basiscontract moeten de volgende punten zijn opgenomen:

 • Overleg met OR en preventiemedewerker: de kerndeskundigen moeten kunnen overleggen en samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR).
 • Bezoek aan de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion aan te vragen aan een andere bedrijfsarts als hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar.
 • Klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten kan indienen over de dienstverlening door de bedrijfsarts.
 • Melden beroepsziekten: een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 • Advisering over preventie: advisering aan de werkgever door de bedrijfsarts over het voorkomen van gezondheidsklachten moet in het contract staan.

Basispluscontract

De werkgever kan er altijd voor kiezen in het contract meer taken op te nemen waarbij hij zich laat bijstaan door kerndeskundigen. In dat geval sluiten de werkgever en de arbodienst een basispluscontract.

Wanneer de werkgever ervoor kiest zich bij meer taken te laten ondersteunen, kan dit de effectiviteit van de arbodienstverlening vergroten. Bij deze extra taken kan worden gedacht aan werkplekonderzoeken, trainingen, verzuimbegeleiding, fysieke training, individuele coaching, conflictbemiddeling en psychologische begeleiding. Ook wordt er vaak gekozen voor aanvullende diensten op het gebied van preventie, leefstijl en duurzame inzetbaarheid.

Terug

01-06-2018

Wilt u meer weten over Het basiscontract?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Het basiscontract.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895